Tháng 7 năm 2018


 Chủ Nhật Thứ hai  Thứ ba  Thứ tư  Thứ năm  Thứ sáu  Thứ bảy 
 1 18/5 (T)
  Giao hội giữa Mặt Trăng và Sao Hỏa
 2 19
Quan sát tốt Messier 22
 3 20
 
 4 21
 
 5 22
 
 6 23
Trăng hạ huyền tháng Năm âm lịch
Trái Đất đạt điểm viễn nhật
 7 24
 
 8 25
 
 9 26
 
 10 27
 
 11 28
 
 12 29
  Sao Thủy đạt ly giác cực đại đông
Hành tinh lùn Sao Diêm Vương đạt vị trí trực đối
 13 1/6 (T)
Trăng mới tháng Sáu âm lịch
Nhật thực một phần (Việt Nam không quan sát được)
• Mặt Trăng đạt điểm cận địa: 357.432 km
 14 2
 
 15 3
 
 16 4
  Giao hội giữa Mặt Trăng và Sao Kim
 17 5
Quan sát tốt Messier 55
 18 6
 
 19 7
 
 20 8
Trăng thượng huyền tháng Sáu âm lịch
 21 9
  Giao hội giữa Mặt Trăng và Sao Mộc
 22 10
 
 23 11
 
 24 12
 
 25 13
  Giao hội giữa Mặt Trăng và Sao Thổ
 26 14
 
 27 15
  Sao Hỏa đạt vị trí trực đối
• Mặt Trăng đạt điểm viễn địa: 406.223 km
 28 16
  Trăng tròn tháng Sáu âm lịch
  Nguyệt thực toàn phần
 29 17
  Mưa sao băng Delta Aquarid
 30 18
 
 31 19
 
       
1 (18/5 T)
 
2 (19)
 
3 (20)
 
4 (21)
 
5 (22)
 
6 (23)
 
7 (24)
 
8 (25)
 
9 (26)
 
10 (27)
 
11 (28)
 
12 (29)
 
13 (1/6 T)
• Trăng mới tháng Sáu âm lịch
• Nhật thực một phần (Việt Nam không quan sát được)
• Mặt Trăng đạt điểm cận địa: 357.432 km
 
14 (2)
 
15 (3)
 
 
16 (4)
 
17 (5)
 
18 (6)
 
19 (7)
 
20 (8)
 
21 (9)
 
22 (10)
 
23 (11)
 
24 (12)
 
25 (13)
 
26 (14)
 
27 (15)
  Sao Hỏa đạt vị trí trực đối
• Mặt Trăng đạt điểm viễn địa: 406.223 km
 
28 (16)
 
29 (17)
 
30 (18)
Chú thích thuật ngữ.
• điểm cận nhật/điểm viễn nhật: điểm mà một thiên thể đến gần nhất/xa nhất so với Mặt Trời trên quỹ đạo của mình trong năm. Hằng năm, Trái Đất đến điểm cận nhật vào tháng 1 và đến điểm viễn nhật vào tháng 7.
• điểm cận địa/điểm viễn địa: điểm mà một thiên thể (dùng nhiều chỉ Mặt Trăng) đến gần nhất/xa nhất so với Trái Đất trên quỹ đạo của mình trong tháng.
• giao hội: (dễ hiểu) hai hay nhiều thiên thể nằm gần nhau trên bầu trời.
• vị trí trực đối: thời điểm mà một thiên thể nào đó nằm thẳng hàng và đối diện với Trái Đất cùng Mặt Trời, thiên thể đó sẽ được chiếu sáng đầy đủ nhất và từ Trái Đất sẽ quan sát được tốt nhất với thời gian lâu nhất.
• trăng thượng huyền/trăng hạ huyền: pha Mặt Trăng bán nguyệt vào trước/sau ngày rằm.

Bình luận