Tháng 1 năm 2018


 Chủ Nhật Thứ hai  Thứ ba  Thứ tư  Thứ năm  Thứ sáu  Thứ bảy 
   1 15/11 (Đ)  2 16
  Trăng tròn tháng Mười một âm lịch
• Mặt Trăng đạt điểm cận địa: 356.566 km
  Sao Thủy đạt lý giác cực đại tây
 3 17
Tiểu hành tinh 8 Flora đạt vị trí trực đối
Trái Đất đạt điểm cận nhật
 4 18
  Mưa sao băng Quadrantid
 5 17
 
 6 20
 
 7 21
  Giao hội giữa Sao Mộc và Sao Hỏa
 8 22
 
 9 23
Trăng hạ huyền tháng Mười một âm lịch
 10 24
 
 11 25
  Giao hội giữa Mặt Trăng và Sao Mộc
  Giao hội giữa Mặt Trăng và Sao Hỏa
 12 26
 
 13 27
 
 14 28
 
 15 29
• Mặt Trăng đạt điểm viễn địa: 406.461 km
 16 30
 
 17 1/12 (Đ) 
Trăng mới tháng Chạp âm lịch
 18 2
 
 19 3
 
 20 4
 
 21 5
 
 22 6
 
 23 7
 
 24 8
 
 25 9
Trăng thượng huyền tháng Chạp âm lịch
 26 10
 
 27 11
 
 28 12
 
 29 13
 
 30 14
• Mặt Trăng đạt điểm cận địa: 358.995 km
 31 15
Hành tinh lùn Ceres đạt vị trí trực đối
  Trăng tròn tháng Chạp âm lịch (Trăng xanh)
  Nguyệt thực toàn phần
     
1 (15/11 Đ)
 
2 (16)
  Trăng tròn tháng Mười một âm lịch
• Mặt Trăng đạt điểm cận địa: 356.566 km
  Sao Thủy đạt ly giác cực đại tây
 
3 (17)
 
4 (18)
5 (19)
 
6 (20)
 
7 (21)
 
8 (22)
 
9 (23)
 
10 (24)
 
11 (25)
 
12 (26)
 
13 (27)
 
14 (28)
 
15 (29)

• Mặt Trăng đạt điểm viễn địa: 406.461 km

 

16 (30)
 
17 (1/12 Đ)
 
18 (2)
 
19 (3)
 
20 (4)
 
21 (5)
 
22 (6)
 
23 (7)
 
24 (8)
 
25 (9)
 
26 (10)
 
27 (11)
 
28 (12)
 
29 (13)
 
30 (14)
• Mặt Trăng đạt điểm cận địa: 358.995 km
 
31 (15)
 
Chú thích thuật ngữ.
• điểm cận nhật/điểm viễn nhật: điểm mà một thiên thể đến gần nhất/xa nhất so với Mặt Trời trên quỹ đạo của mình trong năm. Hằng năm, Trái Đất đến điểm cận nhật vào tháng 1 và đến điểm viễn nhật vào tháng 7.
điểm cận địa/điểm viễn địa: điểm mà một thiên thể (dùng nhiều chỉ Mặt Trăng) đến gần nhất/xa nhất so với Trái Đất trên quỹ đạo của mình trong tháng.
giao hội: (dễ hiểu) hai hay nhiều thiên thể nằm gần nhau trên bầu trời.
vị trí trực đối: thời điểm mà một thiên thể nào đó nằm thẳng hàng và đối diện với Trái Đất cùng Mặt Trời, thiên thể đó sẽ được chiếu sáng đầy đủ nhất và từ Trái Đất sẽ quan sát được tốt nhất với thời gian lâu nhất.
trăng thượng huyền/trăng hạ huyền: pha Mặt Trăng bán nguyệt vào trước/sau ngày rằm.

Bình luận