Lịch thiên văn


Mưa sao băng trong năm 2018

Quadrantid

Cực đại: 05:00, 04/01.

Tần suất: 60~100 sao băng/giờ

Quan sát vào: Sau nửa đêm 04/01

Mặt Trăng: Có. Trăng tròn vào 02/01.

Lyrid

Cực đại: 01:00, 23/04.

Tần suất: 20 sao băng/giờ

Quan sát vào: Sau nửa đêm 23/04

Mặt Trăng: Không. Trăng thượng huyền lặn từ sớm.

Eta Aquarid

Cực đại: 14:00, 05/05.

Tần suất: 40 sao băng/giờ

Quan sát vào: Sau nửa đêm 06/05

Mặt Trăng: Có. Trăng hạ huyền vào 08/05.

Delta Aquarid

Cực đại: 16:00, 28/07.

Tần suất: 20 sao băng/giờ

Quan sát vào: Từ tối 28/07, rạng sáng 29/07

Mặt Trăng: Có. Trăng tròn vào 28/07.

Perseid

Cực đại: 03:00, 13/08.

Tần suất: 50~75 sao băng/giờ

Quan sát vào: Sau nửa đêm 13/08

Mặt Trăng: Không. Trăng mới vào 11/08.

Orionid

Cực đại: 01:00, 21/10.

Tần suất: 25 sao băng/giờ

Quan sát vào: Sau nửa đêm 21/10

Mặt Trăng: Có. Trăng tròn vào 24/10.

Leonid

Cực đại: 06:00, 18/11.

Tần suất: 20 sao băng/giờ

Quan sát vào: Sau nửa đêm 18/11

Mặt Trăng: Có. Trăng tròn vào 23/11.

Geminid

Cực đại: 19:00, 14/12.

Tần suất: ~100 sao băng/giờ

Quan sát vào: Sau nửa đêm 14,15/12

Mặt Trăng: Không. Trăng thượng huyền lặn từ sớm.

Pha Mặt Trăng trong năm 2018

Trăng mới Trăng thượng huyền Trăng tròn Trăng hạ huyền
    02/01
(Tháng Mười một)
09/01
17/01
(Tháng Chạp)
25/01 31/01
(Trăng xanh)
07/02
16/02
(Tháng Giêng)
23/02 02/03 09/03
17/03
(Tháng Hai)
24/03 31/03
(Trăng xanh)
08/04
16/04
(Tháng Ba)
23/04 30/04 08/05
15/05
(Tháng Tư)
22/05 29/05 07/06
14/06
(Tháng Năm)
20/06 28/06 06/07
13/07
(Tháng Sáu)
20/07 28/07 05/08
11/08
(Tháng Bảy)
18/08 26/08 03/09
10/09
(Tháng Tám)
17/09 25/09 02/10
09/10
(Tháng Chín)
17/10 24/10 31/10
07/11
(Tháng Mười)
15/11 23/11 30/11
07/12
(Tháng Mười một)
15/12 23/12 29/12

Quan sát tốt Sao Kim, Sao Thủy năm 2018

02/01. Sao Thủy đạt ly giác cực đại tây

15/03. Sao Thủy đạt ly giác cực đại đông

29/04. Sao Thủy đạt ly giác cực đại tây

12/07. Sao Thủy đạt ly giác cực đại đông

17/07. Sao Kim đạt ly giác cực đại đông

27/07. Sao Thủy đạt ly giác cực đại tây

06/11. Sao Thủy đạt ly giác cực đại đông

15/12. Sao Thủy đạt ly giác cực đại tây

Bình luận